KadınYaşam

Luca Mannucci’den Türk kadınlarına makyaj sırları

Luca Mannucci, geçtiğimiz gün İtalyan kozmetik markası Deborah Milano’nun davetlisi olarak İstanbul’a geldi ve Türk kadınlarına makyajla ilgili çok önemli ipuçları verdi…

Mannucci: “10-15 yıl önce daha koyu makyajlar yapılırken şimdi Türk kadınları Avrupalı makyaj yapıyor. Türk kadınlarını gerçekten çok güzel buluyorum, yüzlerinde daha önce hiçbir yerde rastlamadığım gurur duygusu ve keskin zeka gördüm” dedi. Mannucci’yle Ortaköy House Cafe’de buluştuk. Ancak içiniz rahat olsun, Türk kadınlarıyla ilgili çok güzel şeyler söyledi! Kadınların makyajda ilkbahar, kış, sonbahar ve yaz olmak üzere mevsimlere ayrıldığını belirten Luca Mannucci, Türk kadınlarının saç, yüz ve göz rengi nedeniyle ‘sonbahar’ kadını olduğuna dikkat çekti.

Fondöteni cilt tipinizden koyu seçmeyin

Açık ton­lar­da göz fa­rı ve ka­lem kul­lan­ma­yın. Al­lık ha­fif şef­ta­li ton­la­rın­da ol­ma­lı, el­ma­cık ke­mik­le­re gül pem­be­si kul­la­na­bi­lir­si­niz. Ba­na gö­re bir ka­dın için en önem­li mak­yaj mal­ze­me­si ruj. Ruj­suz so­ka­ğa çık­ma­yın ve mut­la­ka bir si­yah ka­lem çe­kin. Par­lak kır­mı­zı ruj hiç şüp­he­siz hiç­bir Ak­de­niz­li ka­dı­nın ol­maz­sa ol­maz tek ürü­nü. Fon­dö­te­ni çok faz­la kul­lan­ma­yın. Tüm yü­ze en faz­la 2 dam­la. İs­tan­bu­l’­da da Mi­la­no­’da­ki gi­bi çok faz­la ha­va kir­li­li­ği var. İyi bir fon­dö­ten cil­di­ni­zi za­rar­lı dış et­ken­ler­den ko­rur. Sa­rı­şın­lar için mak­yaj bi­raz da­ha uğ­raş­tı­rı­cı­dır. Ba­zı be­yaz ten­li ve çil­li açık kum­ral­lar do­ğal ışık­la­rı­nı vur­gu­la­yan na­rin pas­tel ton­lar­la ha­ri­ka gö­rü­nür­ler. Mer­can, so­mon ren­gi ve do­ğal bej ya­nak­lar ve du­dak­lar için mü­kem­mel­dir. Fon­dö­te­ni cilt ti­pi­niz­den ko­yu seç­me­yin. Bu se­ne­nin tren­di gra­fik eye­li­ner çiz­gi­le­ri. Kaş­lar­da çok be­lir­gin bi­çim­len­dir­me gö­rü­yo­ruz. Du­dak­lar­da ise mor, ko­yu me­nek­şe ya da ko­yu şa­rap ren­gi­ni gö­rü­yo­ruz. Tır­nak­lar­da yo­ğun, ışıl­tı­lı renk­ler.

Ken­di­mi mak­yaj­sız da­ha iyi his­se­di­yo­rum di­ye ka­dın­la­ra inan­mı­yo­rum ve kız ar­ka­da­şı­nı mak­yaj­sız ter­cih eden er­kek­le­re de inan­mı­yo­rum. Böy­le di­yen er­kek­le­re kar­şı da dik­kat­li olun. Çün­kü dik­kat edin, hep böy­le söy­le­yen er­kek­ler full mak­yaj­lı sa­nat­çı­la­rı be­ğe­nir­ler. Do­la­yı­sıy­la bir ka­dın er­kek ar­ka­da­şı ya da ko­ca­sı için de mak­yaj yap­ma­lı.

Yuvarlak yüzler

Yu­var­lak yüz­le­rin ge­nel­de da­ha az be­lir­gin el­ma­cık ve çe­ne ke­mik­le­ri var. Bu ne­den­le da­ha hey­kel et­ki­si ve­re­bil­mek için mat bronz­laş­tı­rı­cı­lar kul­lan­mak ge­re­kir. En iyi et­ki için, al­na, çe­ne ke­mi­ği­nin alt kıs­mı­na ve çe­ne hat­tı bo­yun­ca bi­raz bronz­laş­tı­rı­cı pud­ra sü­re­bi­lir­si­niz. Son­ra fır­ça yar­dı­mıy­la çe­ne ke­mi­ğin­den şa­kak­la­ra doğ­ru yu­ka­rı ha­re­ket­ler­le ya­yın. Ge­nel­lik­le yu­var­lak yüz­lü ka­dın­la­ra da­ha ko­yu ton­lar­da saç ren­gi ter­cih et­me­le­ri ve düz ya da da­ğı­nık bob ke­sim­le ve­ya ide­al ola­rak omuz hi­za­sın­da kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­rim. Yu­var­lak yü­ze sa­hip ka­dın­lar aşı­rı ka­vis­li kaş­lar­dan ka­çın­ma­lı­dır.

 

Oval yüzler

İde­al yüz şek­li oval ol­ma­lı, tıp­kı Bot­ti­cel­li tab­lo­sun­da­ki bir ka­dın gi­bi. Oval yüz­ler mü­kem­mel­dir çün­kü özel­lik­le genç ka­dın­lar­da, ne­re­dey­se her mak­yaj sti­li­ne uyar.

 

 

Kalp şeklindeki yüzler

Kalp şek­lin­de yü­ze sa­hip ka­dın­la­rın ge­nel­de bi­raz da­ha kö­şe­li bir çe­ne­si var­dır ve renk­le­ri çok dik­kat­li kul­lan­ma­la­rı ge­re­kir. Mak­yaj­la­rı çok açık ol­ma­lı­dır, yok­sa kü­çük bir yü­zü eze­bi­lir. En hoş gö­rü­ne­cek saç sti­li ha­fif yu­var­lak ke­sim­ler­dir. Dik­kat­le­ri siv­ri çe­ne­den baş­ka bir ye­re çek­mek için göz­le­re da­ha ağır bir mak­yaj ya­pı­la­bi­lir.

Köşeli yüzler

Kö­şe­li yüz­le­rin ge­nel­lik­le bi­raz yu­mu­şa­tıl­ma­sı ge­re­kir. Çok ko­yu ton­da bronz­laş­tı­rı­cı­lar ge­nel ola­rak hoş gö­rün­mez­ler ve so­ğuk ton­lar da hat­la­rı sert­leş­ti­rir. Al­lık fır­ça­sı­nı el­ma­cık ke­mik­le­ri üze­rin­de yu­ka­rı doğ­ru ha­re­ket et­tir­me­den dön­dü­rün. Kö­şe­li çe­ne­yi giz­le­mek için si­ze bir hi­le: yu­mu­şak, yu­var­lak bir yay çiz­mek oto­ma­tik ola­rak çe­ne­nin da­ha yu­mu­şak gö­rün­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır. Kaş­lar na­zik­çe kö­şe­li ve­ya kıv­rım­lı ol­ma­lı.

 

İlkbahar kadınları

Cilt: Açık tonlarında
GÖZLER: Açık mavi, yeşil, ela
SAÇ: Altın sarısı, bakır, açık kahve, irlanda kızılı
MAKYAJ VE KIYAFET: Fildişi, krem, bej, somon pembe, su yeşili, mavi, turkuaz, sarı, mimoza, tütün kahvesi
ÜNLÜ KADINLARI: Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Sharon Stone

Sonbahar kadınları

Cilt: Koyu ten, açık altın tonları
GÖZLER: Kahverengi ya da koyu yeşil
SAÇ: Kahverengi, bakır kahve
ya da koyu kızıl
MAKYAJ VE KIYAFET: Krem, fildişi, fındık kahvesi, bronz, turuncu, altın sarısı, hardal sarısı, safran, yeşil, alev kırmızısı, mor
ÜNLÜ KADINLARI: Sandra Bullock, Cindy Crawford, Julia Roberts, Sophia Loren

Kış kadınları

Cilt: Açık pembe, açık ya da buğday cilt
GÖZLER: Koyu kahve, siyah, mavi
SAÇ: Koyu kahve, küllü kahve, mor kızıl
MAKYAJ VE KIYAFET: Beyaz, platin, mavi, siyah, menekşe, koyu kahve, tavus kuşu yeşili, siyah, yakut kırmızısı, fuşya, ametist
ÜNLÜ KADINLARI: Liza Minelli, Penelope Cruz, Elizabeth Taylor, Helen Mirren

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu